Gradski muzej antikviteta “J.J. Winckelmann”

Civico Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”
già Civico Museo di Storia ed Arte – Orto Lapidario

Piazza della Cattedrale 1
Via della Cattedrale 15
Via S. Giusto 4 (vstop za invalide)
34121 Trieste
Tel. +39 040 310500
museowinckelmann@comune.trieste.it

Muzej je posveflen arheologiji zaviåaja (prapovijest, protopovijest i rimsko doba) i obogaflen zbirkama egipatske, ciparske, gråke, velikogråke i etrušåanske umjetnosti, te manjom zbirkom keramike Maya iz El Salvadora.

Zamisao o stvaranju muzeja u Trstu, koji bi objedinio antikvitete pronaŸene na gradskom, istarskom i akvilejskom podruåju, nastala je u 19. stoljeflu, a podržao
ju je zaviåajni povjesniåar Domenico Rossetti, koji se založio za podizanje spomenika u sjeflanje na Johanna Joachima Winckelmanna, oca arheologije, ubijenog u
Trstu 1768. godine. Oko kenotafa (1833. g.) postupno je ureŸen „Orto Lapidario“, sveåano otvoren 1843., i paralelno nukleus Muzeja, koji je 1925. godine postavljen
u susjednoj zgradi na adresi Via della Cattedrale 15.

POSJET

Lapidarij „Orto Lapidario“ åine åetiri razine, a u njemu su izloženi akvilejski natpisi i reljefi sakralnog, poåasnog ili pogrebnog karaktera, spomenici iz Istre
i Trsta (dio graŸe grada izloženo je u „Lapidario tergestino“, Tergestinskom lapidariju, u dvorcu San Giusto).

U malom hramu u klasiånom stilu (1874.g.), koji zatvara perspektivu Lapidarija, pored skulpture posveflene Winckelmannu (A. Bosa, 1833.g.), mogufle je razgledati gråke i rimske skulpture koje pripadaju nukleusu zbirki muzeja iz 18. stoljefla.

U donjem podruåju koje gleda na zgradu Muzeja, a nosi naziv „Giardino del Capitano“ (odnosno „Kapetanov vrt“ budufli da je pripadao kapetanu, carskom
namjesniku) mogu se posjetiti kule i zidine iz 15. i 16. stoljefla; a u vrtu arhitektonski elementi, skulpture, grbovi i natpisi, spašeni iz ruševina starih tršflanskih graŸevina.

Novi postav Muzeja na prvom katu predstavlja rimski svijet, a izlaže u predvorju (2) i u dvjema prostorijama (2 – 3) skulpture i predmete iz svakodnevnog života: carske portrete i portrete obiånih ljudi u mramoru i vapnencu (1. – 3. stoljefle pr.Kr.), prikaze božanstava, reljefno ukrašene atiåke sarkofage i široku lepezu artefakata od bronce, keramike, stakla, jantara, i kosti, a koji veflim dijelom potjeåu iz akvilejskih i istarskih nastamba i nekropola.

Egipatski odjel (prostorije 4 – 6) broji više od 1.000 egipatskih nalaza koji detaljno oslikavaju vjerski i pogrebni svijet: mumije ljudi i životinja, sarkofazi od drva
u boji, vapnenca i granita, nadgrobne stele, kanopske vaze, papirusi iz Knjige mrtvih, uz bogatu zbirku figurica ušabti (od egipatske rijeåi ushabti odnosno „sluga“
pokojnika), amuleta i bronåanih figurica (bronzetti) magijskog i religijskog karaktera. Slijede (prostorija 7) gråko-rimsko, koptsko i islamsko razdoblje (oslikana
poprsja, figurice od terakote i majolike).

Prvi je kat posveflen prapovijesti i protopovijesti ovog kraja zahvaljujufli graŸi koju je tijekom 19. stoljefla i ranog 20. stoljefla prikupio Carlo Marchesetti.
U Prostoriji za prapovijest ili kameno doba, izloženi su predmeti izraŸeni od kamena, kosti i keramike, pronaŸeni u zaklonima i peflinama tršflanskog Krasa. U Prostorijama za protopovijest mnogobrojni nalazi potjeåu s kasteljera (utvrŸenih
naselja tipiånih za podruåje Krasa i razdoblje od sredine II. do sredine I. tisuflljefla pr.Kr.) i lokaliteta Santa Lucia  di Tolmino (Sveta Lucija iz Tolmina, danas Most na Soåi u Sloveniji), åiji izvanredan inventar svjedoåi o pogrebnim obiåajima tijekom željeznog doba.

U jednoj manjoj prostoriji predstavljena je „Collezione di ceramiche maya Cesare Fabietti“ (Kolekcija keramike Maya Cesarea Fabiettija) otkrivena u El Salvadoru (600-1.000 poslije Krista). Na drugom su katu prikazane klasiåne zbirke: široka lepeza ciparske, korintske, atiåke (crnofiguralna i crvenofiguralna keramika), etrušåanske, a nadasve velikogråke keramike od arhajskog doba do helenizma, iz privatnih kolekcija. Amfore, krateri i vaze elegantnih oblika poredani su u prostoru koji preslikava ukus zbiraka iz 19. stoljefla.

Tarantinsku zbirku  åine figurice od terakote i antefiksi; bronåani vrå i, povrh svega, najvažniji eksponat, veliåanstveni riton od srebra (kultna posuda) u obliku
njuške laneta, ukrašen na vratu motivom Boreja koji otima Ortiju od Atene i Erehteja (poåeci IV. st. pr.Kr., stvaralaštvo Crnog mora, pronaŸen u Tarantu).

Pisma u starom vijeku od III. tisuflljefla pr.Kr. do rimskog doba predstavljena su natpisima ispisanim hijeroglifima, klinopisom i prvim abecedama.

PRIZEMLJE

Antiåki Rim

1. Atrij: reljefi iz Atike
2. Dvorana skulpture
3. Dvorana rimskog svijeta

Stari Egipat

4. Dvorana „Dolzani“
5. Dvorana sarkofaga
6. Dvorana koptskog reljefa
7. Dvorana Egipta nakon faraona

PRVI KAT

Prapovijest

1. Dvorana prapovijesnog doba: pefline tršflanskog Krasa

Protopovijest
2. Dvorana bronåanog i ranog željeznog doba: kašteljeri
3. Dvorana željeznog doba: Sveta Lucija u Tolminu
4. Dvorana mlaŸeg željeznog doba: keltska prisutnost
5. Majanska zbirka „Cesare Fabietti“

DRUGI KAT

Stara Gråka i okolica

1. Dvorana ciparske zbirke
2. Dvorana gråkih i etrušåanskih vaza
3. Dvorana zbirki iz Velike Gråke
4. Dvorana ritona
5. Dvorana tarantske zbirke
6. Dvorana pisma u antici

Le Collezioni

L’Orto Lapidario

Giardino del Capitano

Lapidario Tergestino

Histri in Istria

Condividi